ผ้าทอภาคอีสาน

ผ้าไทย หัตถกรรมเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผ้าทำมือที่มีความละเอียด สวยงาม ละเมียดมะไมที่สุดซึ่งผ้าไทยนี้เป็นผ้าทอด้วยมือที่มีมานับแต่สมัยโบราณแล้ว ผ้าไทยแบ่งเป็น ผ้าไทย 4 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ซึ่งแต่ละภาคมีการทอผ้าที่แตกต่างกันออกไปโดนส่วนมากแล้วจะทอด้วยมือทั้งสิ้น โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ประวัติผ้าไทยไม่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากนัก เนื่องจากมีการให้ความสำคัญในด้านอื่นๆ มากกว่า แต่เราพอจะสืบหาประวัติของผ้าไทยในสมัยก่อนได้บ้างจากวรรณคดี จิตรกรรมฝาผนัง และมรดกศิลปะที่คงเหลืออยู่ในบางท้องถิ่น ในบทความล่าสุดของเว็บไซต์ ผ้าไทย ทีม sbo จะรีวิวผ้าไทยภาคอีสานซึ่งเป็นผ้าทอด้วยมือหรือ ผ้าซิน ที่นิยมมากเช่นกัน

ผ้าทอ ภาคอีสาน ส่วนใหญ่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จึงนิยมทอผ้าไหม โดยใช้การมัดหมี่ให้เกิดลวดลาย มีฝีมือประณีต อย่างในก็ตาม ในภาคอีสาน มีกลุ่มชาติพันธุ์มากมาย นับว่ามีวัฒนธรรมผ้าที่หลากหลายมาก ชาวไทยภาคอีสานส่วนมากสืบเชื้อสายมาจากล้านช้างซึ่งมีเชื้อสายจาก ลาว การตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคอีสานของกลุ่มชนเผ่าไทเชื้อสายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มไท-ลาว เป็นกลุ่มชนที่มีการผลิตผ้าพื้นบ้านของอีสานแพร่หลายที่สุด แต่ยังแยกเป็นกลุ่มย่อยตามวัฒนธรรมได้อีกหลายกลุ่ม เช่น ลาวกาว ลาวพวน ลาวโซ่ง ลาวคั่ง กลุ่มชนเหล่านี้มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน แต่วัฒนธรรมการทอผ้าและการใช้ผ้าอาจแตกต่างกันบ้าง กลุ่มชนเหล่านี้มีชาติพันธ์เดียวกันและมีถิ่นกำเนิดในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ตั้งแต่เขตเมืองสิงห์ทางตอนใต้ของแคว้นสิบสองปันนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงมาจนถึงแคว้นสิบสองจุไทหรือเดียนเบียนฟูในประเทศเวียดนาม ครอบคลุมลงมาถึบริเวณแคว้นตรันนินท์ของญวน ผ้าทอของอีสานส่วนมาก ไหมที่ได้เป็นไหมธรรมชาติและนำมาย้อมด้วยสีย้อมผ้าสีต่างๆ sbo

ไหมนั้นมาจาก การที่คนอีสานนิยมเลี้ยงตัวหม่อนไหมซึ่งเป็นหนอนชนิดหนึ่งซึ่งส่วนมากจะเลี้ยงในช่วงฤดูร้อนประมาณ 3 เดือนและเลี้ยงตัวไหมตั้งแต่เป็นตัวอ่อน นอกจากนั้นชาวอีสานยังปลูกต้นไหมเพื่อนำใบมาเลี้ยงตัวไหมให้เจริญเติบโตนั่นเอง เมื่อตัวไหมเติบโตเต็มที่จะเป็นดักแด้จะมีลักษณะคล้ายเส้นไหมสีเหลืองห่อหุ้มตัวไหมวางในระหว่างนั้นชาวบ้านก็จะนำตัวไหมมาต้มพร้อมอุปกรณ์เรียกว่า สาวไหม เพื่อที่จะนำเส้นไหมมาย้อมสีส่วนตัวดักแด้ก็นำมารับประทานเป็นอาหารและประกอบเป็นอาหารได้ด้วย ผ้าทอภาคอีสานมี 3 ชนิดคือ

1. ผ้าขิด เป็นผ้าทอลายชนิดหนึ่ง สร้างลวดลายโดยการเก็บขิดบนเส้นยืน เพื่อให้เกิดการยกและข่มบนผ้าเช่นเดียวกับการสาน แล้วเพิ่มด้ายพุ่งพิเศษเข้าไป ลายที่เกิดจะเป็นลายเรขาคณิตต่างๆ

2. ผ้าแพรวา ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมที่ทอเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยลายขิดแต่นิยมทอสลับสีคล้ายกับการจก มักทอลายใหญ่สลับกับลายเล็กๆ เป็นช่วงๆ ขวางหน้าผ้า นิยมนำมาทำเป็นผ้าห่มสไบของชาวภูไท

3. ผ้ามัดมี่ ผ้าที่ทอเป็นลวดลายโดยการมัดเส้นด้าย หรือเส้นไหม แล้วย้อมให้เป็นสีต่างๆ แล้วนำไปทอลวดลาย ตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น

วิจิตรบรรจง เรียงร้อย ถักทอ ลายผ้าไทย

ศิลปะลวดลายวิจิตรบรรจง ถักทอ เรียงร้อยเป็นลายผ้าไทย ดูสวยงามตระการตาซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำออกมาได้สวยงามขนาดนี้ โดยฝีมือของคนไทย ทีเด็ดเสน่ห์ของการทอผ้าไทยก็คือการทอมือโดยไม่ได้ใช้เครื่องจักร เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากกว่าจะได้ผ้าทอที่สวยงามขึ้นมาซักผืน เป็นผ้าทอลายไทยอันทรงคุณค่า เหมาะสมแก่การอนุรักษ์ไว้ และกว่าจะได้ลวดลายผ้าไทยมาแต่ละผืนต้องผ่านการคิด ลวดลายผ้าไทยจึงมีหลากหลายรูปแบบ ลายของผ้าทอจะสื่อความหมายถึงขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย สะท้อนเรื่องราวของแต่ละยุคแต่ละท้องถิ่น ถ่ายทอดจินตนาการของผู้ถักทอออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • ผ้าทอลายขิด

ผ้าทอลายขิด เป็นการทอผ้าที่สลับซับซ้อนกัน โดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนทอสลับกันไปมาเกิดเป็นลวดลายวิจิตร ต้นกำเนิดของการทอผ้าลายขิดอยู่ในแถบภาคอีสาน ได้แก่ อุดรธานี อุบลราชธานี มหาสารคาม บุรีรัมย์ หนองคาย เป็นต้น และแพร่หลายไปยังภาคต่างๆ อีกด้วย เช่น ภาคเหนือและภาคใต้ ผ้าลายขิดจะมีลวดลายแตกต่างกันตามแต่จินตนาการของผู้ถักทอ อาจมีลายรูปสัตว์ ลายต้นไม้ดอกไม้ ลายรูปทรงเลขาคณิต หรือลายผสม เรียกได้อีกอย่างวย่า ลายขัดแพรวา เช่น ลายช่อขันหมาก ลายนาคสี่เหลี่ยม เป็นต้น

  • ผ้ายก

ผ้ายก เป็นผ้าไหมที่ใช้กรรมวิธีทอยกลายในตัว ซึ่งจะใช้ดิ้นเงินดิ้นทองเป็นเส้นพุ่งในการทอ เมื่อออกมาเป็นผืนจะแลดูสวยงามเลอค่ายิ่งนัก ผ้ายกมักนิยมแพร่หลายกันทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดลำพูน เป็นต้น และทางภาคใต้จะนิยมแพร่หลายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกกันโดยทั่วไปว่า ไหมพุมเรียง

  • ผ้าจก หรือ ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าจกหรือผ้าซิ่นตีนจก เป็นการทอผ้าโดยใช้เทคนิคการทอผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายแบบเส้นด้ายพุ่ง ขัดกับเส้นด้ายยืนที่ยกขึ้นด้วยไม้ปลายแหลมด้วยความรวดเร็ว มีขั้นตอนกรรมวิธีการทอผ้าที่สลับซับซ้อน เป็นการผสมด้วยกันระหว่างการปักกับการทอผ้าขิดและผ้ายก คุณสมบัติของผ้าชนิดนี้คือ ด้านหน้าจะมีผิวเรียบด้านหลังจะมีรอยต่อของเส้นพุ่ง นิยมนำผ้าจกมาทำเสื้อผ้า ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ย่าม หรือหมอน นิยมแพร่หลายแถบภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย น่าน อุตรดิตถ์ ส่วนทางภาคกลางได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และชัยนาท เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีทีเด็ดผ้าชนิดอื่นๆ อีกเช่น ผ้าล้วงหรือผ้าลายน้ำไหล ผ้ามัดหมี่ ผ้าแพรวา ผ้าม่อฮ่อม ผ้าบาติคหรือผ้าปาเต๊ะผ้าเกาะยอ เป็นต้น

ความเชื่อเกี่ยวกับลายผ้าไทย

ใส่ผ้าลายไหน แทงบอลออนไลน์ ได้ดี

ผ้าไทยมีลวดลายที่สวยงามมากมาย จนเราเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเลือกผ้าลายไหนใส่ไป แทงบอลออนไลน์ ดี ถ้าอย่างนั้นเราลองมาดูกันว่า ผ้าไทย มีลวดลายแบบไหนบ้าง

               

ผ้าที่จะนำมาทำเป็นผ้ามัดหมี่และผ้าขิดนั้น ได้รับอิทธิพลและมีที่มาของการออกแบบลายผ้า ดังนี้

  • ลายผ้ามีที่มาจากศาสนา ได้แก่ ลายหอปราสาท ลายใบสิม ลายพญานาค ลายธรรมาสน์ ลายใบเสมา   
  • ลายจากสัตว์ ได้แก่ ลายนกยูง ลายผีเสื้อ ลายจอนฟอน (พังพอน) ลายสิงโต ลายช้าง ลายม้า ลายแมงป่อง ลายเสือ ลาย งูเหลือม ลายเขี้ยวปลา และลายปีกไก่
  • ลายจากพืช ได้แก่ ลายหมากบก ลายดอกพุดซ้อน ลายงา ลายดอกแก้ว ลาย ดอกพิกุล ลายดอกจัน ลายหนามแท่ง ลายดอกบานเย็น ลายต้นสน ลายดอกสร้อย ลายดอกผักแว่น

ส่วนลายผ้าขิดที่นิยมใช้ทอกันได้แก่ ลายขิดแคม้า ลายขิดแมลงป่องยักษ์ ลายขิดกาบขอปะแจ ลายขิดกาบขันหมากเบ็ง ลายขิดนาค แปลง ลายขิดดอกรัก ลายขิดขอเครือ ลายขิดหอปราสาท ลายขิดกาบใหญ่ เป็นต้น

                ในการออกแบบลายผ้า คนโบราณมักมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากจะนำผ้าไปถวายพระควรต้องเลือกลายที่มีความพิถีพิถันเป็นอย่างดี หรือในโอกาสสำคัญๆ ควรจะใช้ผ้าลายไหนถึงจะเหมาะสมกับงานนั้นๆ คือต้องใช้ให้ถูกกาละเทศะนั่นเอง อืม…แล้วอย่างเราควรจะเลือกลายไหนไป แทงบอลออนไลน์ ดีล่ะ มีตั้งหลายลายเลย แล้วมีลายอะไรบ้างล่ะ….

                ลายหอปราสาท

                ในสมัยโบราณชาวบ้านมีความเชื่อว่า ปราสาท เป็นที่สำหรับผู้มีวาสนาหรือผู้มีบุญอาศัยอยู่ เช่น พระเจ้าแผ่นดินและ พระสงฆ์ ซึ่งคนสามัญธรรมดาจะอาศัยอยู่ไม่ได้ ดังนั้นหากชาวบ้านจะทอผ้าไปถวายพระ หรือผู้มีบุญจะต้องทอด้วยลายปราสาทนี้ เพราะมีความเชื่อกันว่าจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วยและไม่นิยมนำมานุ่งเพระถือว่าเป็นของสูง

                ลายใบสิม

                เชื่อกันว่าโบสถ์ หรือสิม นั้น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าโบสถ์หรือสิมเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่เป็นองค์ประธานของวัดถ้าชาวบ้านคนใดสามารถมัดหมี่เป็นลายนี้ได้ เชื่อว่าคนนั้นได้บุญกุศล และเมื่อตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์อีกด้วย

                ลายพญานาค

                มีความเชื่อว่านาคเป็นเจ้าแห่งงูทั้งหลาย ซึ่งนำความอุดมสมบูรณ์มาให้กับชาวบ้าน ดังนั้นหากใครสามารถทำลวดลายผ้าเป็นรูปพญานาคได้คนนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งการทำลายผ้าเป็นลายพญานาคมีแต่คนที่มีอายุมากเท่านั้นที่สามารถทำได้เพราะว่าคนที่มีอายุเป็นที่เคารพและยำเกรงของคนทั่วไป

                นอกจากนี้ยังมี ลายธรรมาสน์, ลายใบเสมา, ลายนกยูง, ลายผีเสื้อ, ลายพังพอน, ลายเขี้ยวปลา, ลายแมงป่อง, ลายปีกไก่, ลายม้า, ลายสิงโต, ลายเสือ, ลายช้าง, ลายงูเหลือม, ลายต้นสน, ลายดอกพุดซ้อน, ลายดอกผักแว่น, ลายงา, ลายหมาก, ลายหนามแท่ง เป็นต้น เอาล่ะ งั้นเราขอเลือกผ้าลายฟุตบอลแล้วกัน จะได้เข้ากันกับการ แทงบอลออนไลน์ หน่อยเนอะ

هاست

خريد vpn

خرید کریو

خريد vpn

خريد vpn

خريد kerio

خريد vpn

دانلود فیلم

خرید شارژ